Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

Výroční zpráva Dětského domova Uherský Ostroh za školní rok 2003-2004

Výroční zpráva Dětského domova Uherský Ostroh za školní rok 2003-2004

Výroční zpráva Dětského domova Uherský Ostroh za školní rok 2003 - 2004

Předkládá: Mgr. Jana Frühaufová, ředitelka DD

V souladu s ustanovením § 17e odst. 2 písm. a) - g), zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a Sdělením MŠMT předkládá Dětský domov Uherský Ostroh závěrečnou zprávu:

Obsah

Charakteristika školského zařízení

Údaje o pracovnících školského zařízení

Údaje o svěřencích

Další aktivity dětského domova

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Závěr výroční zprávy

Charakteristika školského zařízení

1.      Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště

Dětský domov Uherský Ostroh

Sokolovská 620

PSČ 687 24

 2.      Zřizovatel, adresa zřizovatele

Zlínský kraj, tř. T. Bati 3792, Zlín, PSČ 760 01

 3.      Forma hospodaření: příspěvková organizace

IČO: 60371811

IZO: 060371811

 4.      Jméno ředitele školského zařízení:

Mgr. Jana Frühaufová

datum jmenování a potvrzení ve funkci:

1. září 2000

statutární zástupce ředitele:

Petr Hybler

 5.      Datum zřízení ( založení ) školského zařízení: 194

tel.:        572 591 210 , 572 591 230

fax: --

web: --

e-mail: dduhostroh@uhedu.cz

 6.      Datum zařazení do sítě: 1. 9. 1996

poslední rozhodnutí o zařazení: 1. 1. 2002,

č.j.  26 185/01-21

ze dne 11. 1. 2002

 7.      Součásti školského zařízení dle Rozhodnutí o zařazení do sítě, vč. IČO, IZO a jejich kapacity

Školní jídelna

IZO:  150 007 078 

kapacita: 45 jídel

Údaje o pracovnících školského zařízení

1.      Údaje o odborných pracovnících

[tabulka vynechána]

2.     Pracovníci včetně nepedagogických ve školním roce 2002/2003

(u pedagogů důchodového věku vyznačte D vedle funkce, u absolventů uveďte A vedle funkce)

[tabulka vynechána]

3.    Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje

(věková struktura pracovníků, odchody pedagogických pracovníků, celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagog. pracovníků)

[tabulka vynechána]

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44,8 roků. Tato hranice by se měla v průběhu let snižovat postupným odchodem do důchodu. Je pravdou, že nejstarší vychovatelka není zatížena spoustou let praxe v DD díky svému různorodému zařazení v rámci školství. I v současné době by její odchod byl pro DD ztrátou (kreativita, odbornost, odstup,…).

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou absolventy středních pedagogických škol nebo jiných středních škol s absolvováním doplňkového pedagogického studia. Zástupce ředitelky + jedna vychovatelka využívají doškolování v oblasti speciální pedagogiky na FF MU Brno. Což v budoucnu bude podmínkou i pro ostatní vychovatele. Ředitelka je absolventkou specializačního studia vychovatelství + TV a rozšiřujícího studia speciální pedagogiky - psychopedie (nutné pro případné zařazení postižených dětí s ústavní výchovou do DD), v současné době si rozšiřuje vzdělání v oblasti etopedie na PF UK Praha. Jedna vychovatelka absolvovala I. ročník A3V při UP Olomouc.

 4.    Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školského zařízení

- výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pracovníci zúčastnili, počet  účastníků

Pracovníci využívají především bezplatných nabídek vzdělávacích institucí akreditovaných MŠMT a krajských pedagogických center.

Ředitelka:
 • Jednání s problémovými typy jedinců.
 • Vazba a souvislosti odměňování ve školství po 1. 1. 2004. 
 • Školský management - ekonomické minimum.
 • Jak obstát při kontrole.
 • Krize autority ve výchově.
 • Respektovat a být respektován.
 • Semináře ředitelů - právo, zákon 109 + předpisy související.
 • Rodina jako projektivní i rizikový faktor sociálně patologických jevů.
 • Virtuální realita, internet, hry jako rizikový osobně vývojový faktor.
 • Zdravý životní styl a self-management.
Zástupce ředitelky:
 • Školský management I. + II.
 • Školský management - ekonomické minimum.
 • Jak obstát při kontrole.
 • Vazby a souvislosti odměňování ve školství po 1. 1. 2004.
 • Krize autority ve výchově.
 • Respektovat a být respektován.
 • BOZP.
Vychovatelé:
 • seminář: Význam osobnosti ve vých. vzd. procesu v oblasti NRV - 1x
 • seminář: Syndrom vyhoření - 1x
 • seminář: Tradiční a netradiční formy výchovného procesu - 1x
 • seminář: Rizikové chování dospívajících I. + II. - 1x
 • seminář: Právní úprava tzv. negativních jevů ve školství - 1x
 • seminář: Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi - 1x
 • seminář: Dítě v krizi - 4x
 • seminář: Metody práce u jedinců s tělesným postižením a kombinovanými vadami ve spec. škole - 1x
 • seminář: Kurz logopedické prevence - 1x
 • seminář: Metody práce se zrakově postiženým jedincem - 1x

Sedm pedagogických pracovníků dosáhlo základních uživatelských ICT znalostí a dovedností v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání - Projekt I. Z, tři pedagogičtí pracovníci absolvovali ještě Projekt I. P.

Ostatní:  
 • školení v oblasti školského managementu - 3 x
 • školení v oblasti stravování - kritické body - 4 x

 

 • finanční náklady na DVPP: …………..
 • vzniklá potřeba DVPP a ostatních pracovníků:

Více seminářů dlouhodobých (alespoň 100 hod), kde se podaří vyzkoušet si teoretické i praktické znalosti, s výměnou zkušeností s pedagogickými pracovníky jiných zařízení.

Pro pedagogické pracovníky DD by se mělo stát samozřejmostí studium speciální pedagogiky, ať už oblast problémů výchovně vzdělávacích (poruchy učení – dys, veškeré nápravy v učebním procesu, poruchy chování – jaké a proč,…), etopedie, psychopedie, příp. i tyflopedie, surdopedie – resp. znalost znakové řeči. Otázky z oblasti pracovně právní, znalost zákonů, vše ve vztahu k dětem i dospělým. Arteterapie. Pro správní zaměstnance by bylo vhodné zařadit novinky pro jejich profese.

Údaje o dětech

1.    Určený diagnostický ústav:     DDÚ Brno Hlinky 140

2.    Celkový charakter skladby dětí

 [tabulka vynechána]

3.    Věkové složení dětí

 [tabulka vynechána]

4.    Ukončení nařízené ústavní výchovy, péče o dospělé svěřence dětského domova

ukončení ÚV: k 05. 03. 2004 - dovršení 18-i let věku - odchod do rodiny bez ukončení vzdělání

k 30. 06. 2004 – ukončení vyučení (ÚV prodloužena o 8 měsíců), odchod do rodiny svého přítele

k 21. 08. 2004 – dovršení 18-i let věku – odchod z DD prostřednictvím DÚM bez ukončení vzdělání

5.    Rozvrstvení ve skupinách či rodinných buňkách

 [tabulka vynechána]

6.    Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin

 [tabulka vynechána]

7.    Rozvrstvení pracovníků vzhledem ke skupinám či rodinným buňkám

(počty kvalifikovaných x nekvalifikovaných, služby na skupině či buňce)

I. byt:   1 muž + 2 ženy, všichni kvalifikovaní

II. byt: 1 muž + 3 ženy, všichni kvalifikovaní

III. byt: 1 muž + 2 ženy, všichni kvalifikovaní

Ve II. bytě je ženou „navíc“ ředitelka, která má složený úvazek přímé práce se zástupcem a děje se tak právě v tomto bytě.

Všech 9 pedagogických pracovníků se střídá v nepřetržitém provozu u dětí a mládeže v přímé výchovné činnosti i pracích souvisejících s touto činností.

8.    Nejčastěji řešená pozitiva a negativa pedagogické práce s dětmi našeho domova

Pozitiva: pomoc a vstřícnost nejen v DD, ale hodnocení i okolím. Zlepšení vzájemných vztahů mezi dětmi. Realizace vlastních zájmů a koníčků vycházejících z mentality dětí. Motivace a úspěšnost ve studiu. Negativní výsledky testů na užívání drog. Prezentace na veřejnosti. Návštěvy bývalých svěřenců s neformálními besedami o jejich dalším profesním i rodinném životě.

Negativa: kouření, alkohol, krádeže, lhaní, pozitivní testy na drogy, podvody, nedostatečná příprava na vyučování, nedůvěra k vychovatelům (především u dětí dlouhodobě umístěných v DD), útěky.

Mimořádné události

Mimořádnými událostmi zůstanou pravděpodobně útěky, které bývají zkratovou reakcí na nedodržování vnitřního řádu DD, vytýkání chyb, problémů ve škole. Velmi často jsou reakcí na telefonní rozhovor s rodiči.

Práce s rodiči

Se třetinou rodičů má DD aktivní kontakt a spolupráce se odvíjí podle momentální nálady rodiče či řešení problému (jiný při odjezdu dítěte domů, jiný při nutnosti vyřídit jakýkoliv doklad, a úplně jiný při vymáhání ošetřovného).

Další skupinou jsou rodiče, kteří jsou pro různé delikty vyhledáváni policií, dětem telefonují (2 x za rok), slibují „hory, doly“ a nechávají děti v nejistotě.

Poslední skupinou jsou rodiče, kteří se s dětmi nestýkají, kontakt s DD je pouze přes soudy.

Většina rodičů však buduje v dětech mylné představy o ukončení ústavní výchovy, sami však nejsou ochotni a v mnohých případech ani schopni změnit svá negativní jednání nebo řešit otázky nutné k návratu dětí domů.

9.  Zvláštnosti dětského domova

V rámci arteterapie se děti zabývají prací s různými materiály. Při této činnosti využíváme především keramickou dílnu s pecí. Dále je to kreslení a malování na různé povrchy různými technikami.

V oblasti prevence špatného držení těla cvičí děti na rehabilitačních míčích za zvuků dětské hudby a výsledkem jsou pódiová vystoupení.

Pravidelně přispíváme do městského zpravodaje - Ostrožských listů, regionálních novin.

Pravidelně organizujeme den otevřených dveří DD.

V DD nepracuje sociální pracovník.

DD nevlastní osobní automobil a je nucen veškeré převozy dětí řešit prostřednictvím ČD a ČSAD, což je v případě jakéhokoliv vyšetření u odborných lékařů (v Uh. Ostrohu mimo pediatra v dopoledních hodinách

a stomatologa jiný odborník není) v Uh. Hradišti, resp. ve Zlíně. V případě řešení různých problémů chování či vzdělávání ve školách, které děti navštěvují, musí vychovatel objíždět hromadnou dopravou, a to vede k velkým časovým ztrátám (Uh. Hradiště, Uh. Brod).

 Pracovní aktivity dětského domova

 1.    Rámcový roční plán aktivit dětského domova mimo běžný rámec týdenních povinností

Uspořádání nadregionálních lehkoatletických závodů.

Uspořádání nadregionálního turnaje v malé kopané chlapců.

Uspořádání nadregionálního turnaje ve volejbale dívek.

Uspořádání sportovního dopoledne na ledě.

Realizace výstavy v Knihovně BBB v UH „Jak si vytvořit vlastní kalendář“

Příprava Mikulášské akce.

Den otevřených dveří DD.

Aktivní účast: 

 • v plaveckých závodech dětských domovů
 • na regionální přehlídce Nejmilejší koncert
 • akcích sponzorů či vyhlašovatelů různých soutěží ( Nadace T. Maxové, Nadace děti-kultura-sport, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Nadační fond manželů Klausových…)
 • Bambiriádě
 • akcích knihoven
 • literární soutěž „píšu povídky, píšu básně, je mi smutno, je mi krásně“
 • turistických akcích (Lískovec, Rajnochovice, Křekov).

Účast na divadelních a filmových představeních, muzikálech.

2.    Programová náplň školních prázdnin

Rekreační pobyt v Dolní Moravě – 12 dní – 14 dětí + 2 x 3 vychovatelé.

Léčebné pobyty dětí v lázních – Teplice nad Bečvou – kardiaci - 4 týdny - 1dítě.

Mladeč-Vojtěchov – léčba katarů horních cest dýchacích - 4 týdny - 9 dětí.

Jazykový kurz v Praze - 14 dní – 3 děti.

Letní tábor Křekov – 2 týdny v různých termínech - 7 dětí.

Letní pobyt s postiženými dětmi – 1 týden – 2 děti.

U přátel a známých: 8 dětí

Ve svých rodinách:   4 děti

3.    Významné mimoškolní aktivity dětí

Obecně prospěšné práce pro město Uherský Ostroh – hrabání trávy, úklid veřejných ploch.

ZUŠ – hra na hudební nástroj, výtvarný obor.

DDM – zapojení do kroužků aerobiku, hip – hopu, stolního tenisu.

ZŠ – zapojení v kroužcích  počítačů.

FC Lokomotiva – kopaná přípravky, mladších a starších žáků, dorostenců.

TJ Start – péče o koně.

Práce v keramické dílně.

Kresba, malba, práce s kašírovanou hmotou (ocenění Nadací T. Maxové).

4.    Zapojení dětského domova do rozvojových programů vyhlášených MŠMT nebo odborem školství, mládeže a sportu

Dětský domov není zapojen do žádného rozvojového programu.

5.    Realizace podaných projektů

Dětský domov podal 4 projekty, z nichž dva z nich jsou realizovány – sportovní hry dětí a mládeže dětských domovů, život rozkvétá ve tvých rukou.

6.    Mimořádné pedagogické aktivity pracovníků

Ředitelka

 • spolupráce se studenty EPI – konzultant a garant závěrečných   prací.
 • konzultant a přednášející vzdělávací společnosti týkající se    rekvalifikací.
 • přednášející PF MU Brno.

Vychovatelka

 • aktivní činnost s dětmi a dospělými v oblasti logopedie.

7.    Účast pracovníků školy v občanských aktivitách obce prospěšných pro zařízení aj.

Účast pracovníků na veřejných zasedáních zastupitelstva města = spolupráce, řešení problémů.

8.    Spolupráce s různými subjekty, veřejností… a jaká

Každodenní spolupráce se děje se ZŠ UO, SpecŠ UH, GYMNÁZIUM UH, SSŠ Mesit UH, SOŠ a SOU J. z Poděbrad UH, SOU a OU UB, a příslušné školní jídelny – důvodem je návštěva dětí DD uvedených škol a jídelen.

Dále MěÚ UO, Policie ČR obv. odd. UO, ZUŠ UO + UH, DDM UO + UH + St. Město, Spec. školy pro žáky s více vadami UH, SOŠ Mojmír UH, KÚ Zlínského kraje OŠMS Zlín, Pedagogická centra, PPP UH, SVP Help UH, Charita UH, DDÚ Brno, DÚM Brno – spolupráce dle potřeby dětského domova.

Velmi dobrá spolupráce je s pracovníky Profitness, KUFRu, ICM UH, Knihovny BBB, Nadace T. Maxové, VDV Olgy Havlové, TIME 4 SHIRING,  Graddo, Radio Kiss Publikum, bratři Chabičovští – připravují pro děti spoustu volnočasových aktivit a soutěží s velmi dobrou motivací a následným vyhodnocením.

Pro dětský domov je také nutností spolupracovat s pediatrem, odbornými lékaři – ORL, oční, kožní, kardiologie, endokrinologie, urologie, gynekologie, psychiatrie, stomatologie, ortodoncie, KHES - pracoviště UH. Spolupráce je dána péčí o zdravotní stav dětí. Problémem je, že většina lékařů má své ordinace v Uh. Hradišti a ve Zlíně, což je pro DD bez automobilu celodenní časová záležitost.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí  

 1. Provedené kontroly ze strany ČŠI: (za poslední rok)

a)      datum, typ inspekce

b)      doložení kopie závěrů inspekce

 1. Opatření provedená na základě zjištění ČŠI

a)      opatření provedená ředitelem

b)      opatření provedená odborem školství, mládeže a sportu

V dětském domově ve školním roce 2003/2004 nebyla provedena inspekce ČŠI.

 Závěr výroční zprávy 

Práce s dětmi ve školním roce 2003/2004 byla založena na většině smysluplných volnočasových aktivit, na získávání přehledu a možností, které děti v této oblasti mají. Přestože nabídka je velká, děti zkusí a raději od pravidelné práce odcházejí a chtějí se věnovat nahodilé činnosti. Je nutné pokračovat v cílevědomém působení na všechny děti, aby byly v průběhu roku zapojeny do pravidelných zájmových činností, což také klade nároky na přípravu výchovně vzdělávacího plánu jednotlivých pedagogických pracovníků. Dát dětem možnost prezentace, aby byly také oceněny výsledky jejich práce.

Práce byla ztížena realizací rekonstrukce a nástavby budovy dětského domova. Bylo nutné vytipovat možnosti náhradního ubytování s následným přestěhováním do nových lokalit, což bylo výrazným zásahem do života dětí a bohužel i některých pedagogických pracovníků.

Jedním z nejdůležitějších bodů pro nový školní rok je:

 • postupné snižování výše uvedených negativ a postupné přepracování v pozitiva. Vzhledem k neustálému příchodu a odchodu dětí do DD se koloběh řešených negativ i pozitiv nemění.
 • pravidelná a zároveň kontrolovaná činnost dětí v rámci volnočasových aktivit.
 • opětovné přestěhování do zrekonstruovaných prostorů budovy dětského domova s vyřešením možností materiálního vybavení dle naplnění příslušných vyhlášek a zákona č. 109/2002Sb.
 • zařazení nových studentů a učňů do nových kolektivů, zdárně vykonaná maturita, zařazení dětí do života po ukončení pobytu v DD (dovršení 18-i let, resp. ukončení ÚV). Hladký přechod dětí z předpěstounské do pěstounské péče.

Datum zpracování zprávy:    29. 8. 2004

Datum projednání na pedagogické radě pracovníků školského zařízení:    6. 9. 2004

Razítko a podpis ředitele školského zařízení: