Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY UHERSKÝ OSTROH ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY UHERSKÝ OSTROH ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

  

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Dětského domova 

Uherský Ostroh

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10

 

 

Předkládá: Mgr. Jana Frühaufová, ředitelka DD UO
 

V souladu s ustanovením § 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, předkládá Dětský domov Uherský Ostroh výroční zprávu:

 

OBSAH

Charakteristika školského zařízení

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školského zařízení

Údaje o dětech

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Základní údaje o hospodaření školského zařízení

Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a mezinárodních programů

Údaje o zapojení školského zařízení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Údaje o předložených projektech a školským zařízením realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Závěr výroční zprávy

  

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

 

1.      Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště

Dětský domov Uherský Ostroh,

Sokolovská 620, PSČ 687 24

 

2.      Zřizovatel, adresa zřizovatele

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 760 01

 

3.      Forma hospodaření: příspěvková organizace

IČO: 60371811

      IZO: 060371811

 

4.      Jméno ředitele školského zařízení:                   Mgr. Jana Frühaufová

datum jmenování a potvrzení ve funkci:        1. září 2000

statutární zástupce ředitele:                              Petr Hybler

 

5.      Datum zřízení ( založení ) školského zařízení: 1948

kontakt na školu: tel.:       572 591 210, 30

           fax: --

         web:     www.dduhostroh.cz

         e-mail: dduhostroh@uhedu.cz

 

6.      Datum zařazení do sítě: 1. 9. 1996

poslední rozhodnutí o zařazení: 1. 1. 2002, č.j. 26 185/01-21 ze dne 11. 1.   2002

 

7.      Součásti školského zařízení dle Rozhodnutí o zařazení do sítě, vč. IČO, IZO a jejich kapacity

Školní jídelna

IZO: 150 007 078

kapacita: 45 jídel

 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

  

1.      Údaje o odborných pracovnících.

 

pracovníci

Školní rok

2008 / 2009

Školní rok

2009 / 2010

 

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

Interní

34

21,312

34

21,312

Externí

0

0

0

0

 

2.      Pracovníci včetně nepedagogických ve školním roce 2009/2010

                       

 

pracovníci

 

pracovní zařazení

 

úvazek

 

kvalifikace,obor

 

praxe celk.

 

v DD

poř.č

věk

1.

50

ředitelka

1,00

UP – PF Olomouc (Mgr.)

- vychovatelství + TV

- spec. ped. – psychopedie

UK – PF Praha

- spec. ped. – etopedie

29 let

21 let + 7 měs.

2.

46

zástupce ředitelky

1,00

SPgŠ Znojmo

- vychovatelství

MU – FF Brno (CŽV)

- spec. ped. - 224 hod    etopedie + psychopedie

27 let

27 let

3.

48

sociální pracovnice

1,00

SŠ - sociální činnost

27 let

1 rok + 8 měs

(zástup za RD)

4.

59

vychovatelka

1,00

SPgŠ

- vychovatelství

41 let + 62 dny

30 let + 227 dnů

5.

39

vychovatelka

1,00

GYM + VOŠ DPS

9 let

1,5 roku

6.

30

vychovatel

1,00

SPgŠ Kroměříž

- ped.předšk.a šk. vých.

8 let + 278 dnů

8 let + 278 dnů

7.

42

vychovatelka

1,00

GYM + VOŠ DPS

20 let + 239 dnů

8 roků

8.

55

vychovatelka

1,00

SPgŠ

- vychovatelství

35 let

2 roky + 8 měs

9.

50

vychovatelka

1,00

PF MU Brno (CŽV – Bc.)

- spec.ped.

31 let

5 roků + 8 měsíců

10.

51

vychovatelka

1,00

SPgŠ

- vychovatelství

33 let

2 roky

11.

39

vychovatelka

1,00

SSŠ Mesit

MU PF Brno (Mgr.)

- spec. ped. etopedie, psychopedie

9 let + 286 dnů

5 let + 8 měs

12.

27

vychovatelka

1,00

SOŚ

6 roků

1 rok + 8 měs

13.

25

vychovatelka

1,00

VŠ učitelství (Mgr.)

2 roky

1 rok

14.

54

vychovatel

1,00

VŠ učitelství (Mgr.)

31 roků + 316 dnů

5 roků + 11 měs

15.

54

účetní

1,00

SEŠ

33 let + 316 dnů

6 roky + 9 měsíců

16.

54

provozářka

0,2

SEŠ

33 let + 316 dnů

6 roky + 9 měsíců

17.

43

hospodyňka

1,00

SOU krejčová

22 let + 9 měs

19 let + 11 měs

18.

47

hospodyňka

1,00

SOU dám.krejčová

27 let

6 let + 8 měs

19.

57

kuchařka

1,00

SOU rekv. kuchařka

39 let + 2 měs

12 let + 10 měs

20.

45

uklízečka

0,812

 

 

5 roků + 8 měs

21.

50

domovník – ČID

0,7

SOU

 

5 let

22.

46

topič

 

0,1

SpgŠ

 

 

23.

 

46

pracovník soc.péče

0,172

SPgŠ

 

 

24.

 

59

pracovník soc.péče

0,172

SPgŠ

 

 

 

25.

 

39

pracovník soc.péče

0,172

GYM + VOŠ DPS

 

 

26.

 

30

pracovník soc.péče

0,172

SPgŠ

 

 

27.

 

42

pracovník soc.péče

0,172

GYM + VOŠ DPS

 

 

28.

 

55

pracovník soc.péče

0,172

SPgŠ

 

 

 

29.

 

50

pracovník soc.péče

0,172

MU PF Brno (Bc.)

 

 

30.

 

51

pracovník soc.péče

0,172

SPgŠ

 

 

31.

 

39

pracovník soc.péče

0,172

MU PF Brno (Mgr.)

 

 

 

32.

 

27

pracovník soc.péče

0,172

SOŠ

 

 

33.

 

25

pracovník soc.péče

0,172

PF UP Olomouc (Mgr.)

 

 

 

34.

 

54

pracovník soc.péče

0,172

VŠ učitelství (Mgr.)

 

 

 

3.    Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje  ( věková struktura pracovníků, odchody pedagogických pracovníků, celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagog. pracovníků).

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,6 let. Tato hranice by se postupně měla snižovat postupným odchodem pracovníků do starobního důchodu a nástupem nových, mladých pracovníků. Je nutná specializovanost ze strany pedagogických pracovníků (kreativita, odbornost, odstup,…).

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou absolventy středních pedagogických škol nebo jiných středních škol se zaměřením na děti, případně  absolvovali doplňková pedagogická studia. Čtyři pedagogičtí pracovníci absolvovali bakalářské nebo magisterské studium speciální pedagogiky. Zástupce ředitelky je absolventem 4 semestrového studia speciální pedagogiky v rámci CŽV. již je i pro ostatní vychovatele nutností pro výkon práce vychovatele v DD. Ředitelka je absolventkou specializačního studia vychovatelství + TV, rozšiřujícího studia speciální pedagogiky - psychopedie (nutné pro případné zařazení postižených dětí s ústavní výchovou do DD), a etopedie na PF UK v Praze. A dále absolventkou funkčního studia pro vedoucí pracovníky FS I.

Dle zákona 561/2004Sb., resp. 563/2004Sb., je absolutorium speciální pedagogiky podmínkou pro práci vychovatele v dětském domově.

 

ÚDAJE O DĚTECH

1.     Určený diagnostický ústav:      DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, Hlinky 140, Brno

2.     Celkový charakter skladby dětí

Kapacita zařízení

30

Evidenční stav

30

Počet výchovných skupin/rodinných buněk

4

Počet svěřenců fyzicky přítomných na zařízení

30

Počet svěřenců na útěku

0

Počet svěřenců s prodlouženým pobytem u rodičů

0

Počet svěřenců s nařízenou ústavní výchovou

27

Počet svěřenců umístěných na předběžné opatření

1

Počet svěřenců na dohodu do ukončení přípravy na povolání

2

Počet svěřenců na základě dohody s rodiči

0

Počet svěřenců v péči DPA, DPL

3

Počet svěřenců v péči neurologa

3

 

3.      Věkové složení dětí

7

18

studenti

1

učni

4

ostatní

0

 

4.      Ukončení nařízené ústavní výchovy, péče o dospělé svěřence dětského domova

ukončení ÚV: 1 dítě

ukončení DP : žádné dítě

(ÚV = ústavní výchova, DP = dobrovolný pobyt po ukončení ústavní výchovy)

                                   

5.      Rozvrstvení ve skupinách či rodinných buňkách

skup./byt

Počet dětí

3 – 5 let

6- 11 let

12 – 15 let

16 a více

Dívky/

chlapci

I.

7

0

0

2

4

3/4

II.

7

1

5

1

0

5/2

III.

8

2

2

1

3

4/4

IV.

8

0

1

5

2

4/4

celkem

30

3

8

9

9

16/14

 

6.      Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin

skup./byt

speciální š.

OU,SOU

sourozenci

I.

0

3

0

3

1

1x3, 1x2

II.

3

4

0

0

0

2x3

III.

4

2

1

1

0

1x3, 1x4

IV.

0

7

1

0

0

2x2

celkem

7

16

2

1

0

1x4, 4x3, 3x2

 

7.  Rozvrstvení pracovníků vzhledem ke skupinám či rodinným buňkám (počty kvalifikovaných x nekvalifikovaných, služby na skupině či buňce).

     I. byt:   1 muž + 3 ženy

     II. byt: 3 ženy

     III. byt: 1 muž + 2 ženy

      IV. byt: 1 muž + 2 ženy

     V I. bytě je ženou „navíc“ ředitelka, která má složený úvazek přímé práce se zástupcem a děje se tak právě v tomto bytě.

      Všech 12 pedagogických pracovníků se střídá v nepřetržitém provozu u dětí

a mládeže v přímé výchovné činnosti i pracích souvisejících s touto činností.

 

 

8.      Nejčastěji řešená pozitiva a negativa pedagogické práce s dětmi našeho domova.

Pozitiva: pomoc a vstřícnost nejen v DD, ale hodnocení i okolím. Zlepšení vzájemných vztahů mezi dětmi. Realizace vlastních zájmů a koníčků vycházejících z mentality dětí. Motivace a úspěšnost ve studiu. Prezentace na veřejnosti. Návštěvy bývalých svěřenců s neformálními besedami o jejich dalším profesním i rodinném životě.

Negativa: kouření, alkohol, krádeže, lhaní, pozitivní testy na drogy, podvody, nedostatečná příprava na vyučování, nedůvěra k vychovatelům (především

u dětí dlouhodobě umístěných v DD), útěky.

Mimořádné události.

Mimořádnými událostmi zůstanou pravděpodobně útěky, které bývají zkratovou reakcí na nedodržování vnitřního řádu DD, vytýkání chyb, problémů ve škole. Velmi často jsou reakcí na telefonní rozhovor s osobami odpovědnými za výchovu.

Práce s osobami odpovědnými za výchovu.

Se třetinou osob odpovědných za výchovu má DD aktivní kontakt

a spolupráce se odvíjí podle momentální nálady, stadia nemoci, aktuálního psychického stavu osob odpovědných za výchovu či řešení problému (jiný při odjezdu dítěte domů, jiný při nutnosti vyřídit jakýkoliv doklad, a úplně jiný při vymáhání ošetřovného).

Další skupinou jsou rodiče, kteří jsou pro různé delikty vyhledáváni policií, dětem telefonují (2 x za rok), slibují „hory, doly“ a nechávají děti v nejistotě.

Poslední skupinou jsou rodiče, kteří se s dětmi nestýkají, kontakt s DD je pouze přes soudy.

Většina rodičů však buduje v dětech mylné představy o ukončení ústavní výchovy, sami však nejsou ochotni, a v mnohých případech ani schopni, změnit svá negativní jednání nebo řešit otázky nutné k návratu dětí domů.

9.  Zvláštnosti dětského domova (pokud jsou).

V samostatných prostorách arteterapie,  se děti zabývají prací s různými materiály.

Dále je to kreslení a malování na různé povrchy různými technikami a také rukodělná činnost s různými materiály. Výsledkem jsou výrobky nabízené na jarmarcích, výstavkách, přehlídkách.

V hobby místnosti nacvičují děti různá vystoupení, ve volných chvílích hrají stolní tenis.

Na pozemku dětského domova máme vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro různé druhy sportů, které je denně využíváno. Děti si mohou svoji fyzickou kondici upevnit na lanové pyramidě, která je také umístěna u budovy.

Pravidelně přispíváme do městského zpravodaje - Ostrožských listů, regionálních novin, časopisu pro dětské domovy Zámeček.

Pravidelně organizujeme den otevřených dveří DD.

 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Viz příloha č. 1 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

a ostatních pracovníků školského zařízení

- výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pracovníci zúčastnili, počet účastníků

Pracovníci využívají především bezplatných nabídek vzdělávacích institucí akreditovaných MŠMT a krajských pedagogických center.

 

Ředitelka:

 • Projektové vzdělávání vedoucích pracovníků
 • Aktuální stav školské legislativy a odměňování, řešení problémových situací
 • Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • Vzdělávání managementu škol a školských zařízení – školská legislativa
 • Školní provázení dítěte v NRP
 • Jak úspěšně komunikovat – nejen s rodiči
 • Právní aspekty činnosti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • Dítě v krizi
 • První pomoc

Zástupce ředitelky:

 • Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • Školní provázení dítěte v NRP
 • Právní aspekty činnosti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • První pomoc

Vychovatelé:

 •  seminář: první pomoc
 •  pravidla silničního provozu – aktuální vyhláška

Provozní zaměstnanci:

 •  seminář: první pomoc
 •  pravidla silničního provozu – aktuální vyhláška

   Kuchařka + provozářka:

 • školení v otázkách hygieny potravin určeného pro pracovníky ve stravovacích službách

- vzniklá potřeba DVPP a ostatních pracovníků:

Více seminářů dlouhodobých (alespoň 100 hod), kde se podaří vyzkoušet si teoretické i praktické znalosti, s výměnou zkušeností s pedagogickými pracovníky jiných zařízení.

Pro pedagogické pracovníky DD by se mělo stát samozřejmostí studium speciální pedagogiky, ať už oblast problémů výchovně vzdělávacích (poruchy učení – dys, veškeré nápravy v učebním procesu, poruchy chování – jaké a proč,…), etopedie, psychopedie, příp. i tyflopedie, surdopedie – resp. znalost znakové řeči. Otázky z oblasti pracovně právní, znalost zákonů, vše ve vztahu k dětem i dospělým. Arteterapie.

Pro správní zaměstnance by bylo vhodné zařadit novinky pro jejich profese.

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA VEŘEJNOSTI

 1. Rámcový roční plán aktivit dětského domova mimo běžný rámec týdenních povinností.

Uspořádání nadregionálního turnaje ve stolním tenise

Uspořádání nadregionálních lehkoatletických závodů.

Uspořádání otevřené kreativní akce „malování na ploty“

Příprava Mikulášské akce.

Aktivní účast: 

·         plavecké závody dětských domovů

·         sálová kopaná

·         floorballový turnaj

·         bowling cup

·         závody dračích lodí

·         petanquový turnaj

·         na regionální přehlídce Nejmilejší koncert

·         na celostátní přehlídce Nejmilejší koncert

·         na vánočním jarmarku města Uherský Ostroh

·         na vánočním a velikonočním jarmarku města Uh. Hradiště

·         na vánočním jarmarku města Staré Město

·         akcích sponzorů či vyhlašovatelů různých soutěží ( C 4 C, Nadace T. Maxové, Nadace děti-kultura-sport, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Nadační fond manželů Klausových, …)

·         akcích knihoven

·         účast v projektu „bez obav, zvládnu to“

·         účast v projektu „hejhejte se a zpívejte s Hankou a Novou“

Účast na divadelních a muzikálových představeních.

       

 1. Programová náplň školních prázdnin.

Letní výtvarná škola

Léčebný pobyt dětí v dětské ozdravovně

Putovní tábor po dětských domovech

Letní tábor s výukou cizích jazyků (JA + JN)

Letní tábor novinářský (Zámeček)

Letní soustředění ve Zlenicích

Zahraniční rekreace v Chorvatsku

Brigády dětí starších 16-i let – 2 dět1

Pobyty u přátel a známých

Pobyty ve svých rodinách

 

 1. Významné mimoškolní aktivity dětí.

Obecně prospěšné práce pro město Uherský Ostroh – pravidelný úklid prostředí před zimním stadionem;

ZUŠ – hra na hudební nástroj;

Knihovna – zapojení v projektu „pohádkového čtení“;

ZŠ – zapojení v kroužcích počítačů, sportovních, přírodovědných;

FC Uherský Ostroh – kopaná přípravky, mladších a starších žáků, dorostenců.

Práce v keramické dílně.

Kresba, malba, práce s kašírovanou hmotou.

 

 1. Zapojení dětského domova do rozvojových programů vyhlášených MŠMT nebo odborem školství, mládeže a sportu.

Dětský domov není zapojen do žádného rozvojového programu.

 

 1. Realizace podaných projektů.

Dětský domov podal několik projektů, z nichž realizovány jsou:

-          malování na ploty

-          žiji s vámi

-          bez obav, zvládnu to

-          vzděláváme se i ve volném čase

 

6.      Mimořádné pedagogické aktivity pracovníků.

Ředitelka

-          spolupráce se studenty EPI

-    konzultant a přednášející vzdělávací společnosti týkající se    rekvalifikací.

-    členka Školské rady ZŠ a MŠ speciální Uh. Hradiště za zřizovatele

-    členka Školské rady Open Gate, Babice u Prahy za rodiče

 

 1. Účast pracovníků školy v občanských aktivitách obce prospěšných pro zařízení aj..

Účast pracovníků na veřejných zasedáních zastupitelstva města = spolupráce, řešení problémů.

 

 1. Spolupráce s různými subjekty, veřejností, … a jaká.

Každodenní spolupráce se děje s MŠ křesťanská UO,  ZŠ UO, ZŠ a MŠ Palackého nám. UH, SSŠ Mesit, o.p.s. UH, SOŠ  J. z Poděbrad UH, SOU a OU UB,  a příslušné školní jídelny – důvodem je návštěva dětí DD uvedených škol a jídelen., TSVŠ KM + DM.

Dále MěÚ UO, MěÚ UH, Policie ČR obv. odd. UO, ZUŠ UO + UH, DDM UO + UH + St. Město + Veselí nad Moravou, ZŠ a MŠ speciální UH, SOŠ Mojmír UH, KÚ Zlínského kraje OŠMS Zlín, Pedagogická centra, PPP UH, SVP Help UH, Charita UH, DDÚ Brno, DÚM Brno – spolupráce dle potřeby dětského domova.

Velmi dobrá spolupráce je s nadacemi a nadačními fondy:

Nadace Děti – kultura – sport,  Nadace T. Maxové, VDV Olgy Havlové, Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, Múzy dětem, Radio Kiss Publikum.

Pro dětský domov je také nutností spolupracovat s pediatrem, odbornými lékaři – ORL, oční, kožní, kardiologie, endokrinologie, urologie, gynekologie, psychiatrie, stomatologie, ortodoncie, KHES - pracoviště UH. Spolupráce je dána péčí o zdravotní stav dětí. Problémem je, že většina lékařů má své ordinace v Uh. Hradišti a ve Zlíně.

ÚDAJE O INSPEKCI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena inspekce ČŠI.

 

DALŠÍ KONTROLY, PROVĚRKY

 • Prověrka státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Uh. Hradišti, dne 16.11.2009;
 • Prověrka státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Uh. Hradišti, dne 30.03.2010;
 • Prověrka státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Uh. Hradišti, dne 04.08.2010.
 • OSSZ v UH, dne 20. 1. 2010.

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

Práce s dětmi ve školním roce 2009/2010 byla založena na většině smysluplných volnočasových aktivitách, na získávání přehledu a možností, které děti v této oblasti mají. Přestože nabídka je velká, děti zkusí a raději od pravidelné práce odcházejí a chtějí se věnovat nahodilé činnosti. Je nutné pokračovat v cílevědomém působení na všechny děti, aby byly v průběhu roku zapojeny do pravidelných zájmových činností, což také klade nároky na přípravu výchovně vzdělávacího plánu jednotlivých pedagogických pracovníků. Dát dětem možnost prezentace, aby byly také oceněny výsledky jejich práce.

Nejdůležitější body pro nový školní rok je:

·         postupné snižování výše uvedených negativ a postupné přepracování v pozitiva. Vzhledem k neustálému příchodu a odchodu dětí do DD se koloběh řešených negativ i pozitiv nemění.

·         upevnění hygienických návyků, sebeobsluhy, pořádku.

·         pravidelná a zároveň kontrolovaná činnost dětí v rámci volnočasových aktivit.

·         realizace zahrady DD a solárního systému

·         zařazení nových studentů a učňů do nových kolektivů, zařazení dětí do života po ukončení pobytu v DD.

Datum zpracování zprávy : 01. 09. 2010

Datum projednání na pedagogické radě pracovníků školského zařízení :  13. 09. 2010

Razítko a podpis ředitele školského zařízení: