Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

Výroční zpráva Dětského domova a Školní jídelny Uherský Ostroh za školní rok 2005-2006

Výroční zpráva Dětského domova a Školní jídelny Uherský Ostroh za školní rok 2005-2006

Výroční zpráva Dětského domova a školní jídelny Uherský Ostroh za školní rok 2005-2006

Předkládá: Mgr. Jana Frühaufová, ředitelka DD a ŠJ

V souladu s ustanovením § 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, předkládá Dětský domov Uherský Ostroh výroční zprávu:

Obsah

Charakteristika školského zařízení

Údaje o pracovnících školského zařízení

Údaje o svěřencích

Další aktivity dětského domova

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Závěr výroční zprávy

Charakteristika školského zařízení

1.      Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště

Dětský domov a Školní jídelna

Uherský Ostroh

Sokolovská 620

PSČ 687 24

2.      Zřizovatel, adresa zřizovatele

Zlínský kraj

tř. T. Bati 3792

Zlín

PSČ 760 01

3.      Forma hospodaření: příspěvková organizace

IČO: 60371811

IZO: 060371811

4.      Jméno ředitele školského zařízení:

Mgr. Jana Frühaufová

datum jmenování a potvrzení ve funkci:

1. září 2000

statutární zástupce ředitele:

Petr Hybler

5.      Datum zřízení ( založení ) školského zařízení: 1948

kontakt na školu: tel.:        572591210, 572591230

fax: --

web:     www.dduhostroh.cz

e-mail: dduhostroh@uhedu.cz

6.      Datum zařazení do sítě: 1. 9. 1996

poslední rozhodnutí o zařazení: 1. 1. 2002,

č.j.  26 185/01-21

ze dne 11. 1. 2002

7.      Součásti školského zařízení dle Rozhodnutí o zařazení do sítě, vč. IČO, IZO a jejich kapacity

Školní jídelna

IZO:  150 007 078 

kapacita: 45 jídel

Údaje o pracovnících školského zařízení

1.      Údaje o odborných pracovnících.

[tabulka vynechána]

2.      Pracovníci včetně nepedagogických ve školním roce 2003/2004

[tabulka vynechána]

3.    Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje

(věková struktura pracovníků, odchody pedagogických pracovníků, celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti  pedagog. pracovníků)

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 40,15 let. Tato hranice se snižuje postupným odchodem pracovníků do starobního důchodu a nástupem nových, mladých pracovníků. Je nutná specializovanost ze strany pedagogických pracovníků (kreativita, odbornost, odstup,…).

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou absolventy středních pedagogických škol nebo jiných středních škol se zaměřením na děti, případně  absolvovali doplňková pedagogická studia. Zástupce ředitelky + 3 vychovatelky jsou absolventy 4 semestrového studia speciální pedagogiky v rámci CŽV. Jeden vychovatel zahájil 4 semestrové studium speciální pedagogiky, což již je i pro ostatní vychovatele nutností pro výkon práce vychovatele v DD a ŠJ. Další vychovatelka ukončila VŠ magisterské studium speciální pedagogiky na MU v Brně. Ředitelka je absolventkou specializačního studia vychovatelství + TV, rozšiřujícího studia speciální pedagogiky - psychopedie (nutné pro případné zařazení postižených dětí s ústavní výchovou do DD), a etopedie na  PF UK v Praze. A dále absolventkou funkčního studia pro vedoucí pracovníky FS  I.

Dle zákona 561/2004Sb., resp. 563/2004Sb., je absolutorium speciální pedagogiky podmínkou pro práci vychovatele v dětském domově.

4.    Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školského zařízení

 • výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se  pracovníci zúčastnili, počet  účastníků

Pracovníci využívají především bezplatných nabídek vzdělávacích institucí akreditovaných MŠMT a krajských pedagogických center.

Ředitelka:

 • Právní aspekty činnosti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • Dítě v krizi
 • Správní řád
 • První pomoc

Zástupce ředitelky:

 • Právní aspekty činnosti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • První pomoc

Vychovatelé:

 • seminář:  první pomoc – 11 x
 • seminář:  Dítě v krizi – 4x

vzniklá potřeba DVPP a ostatních pracovníků:

Více seminářů dlouhodobých (alespoň 100 hod), kde se podaří vyzkoušet si teoretické i praktické  znalosti, s výměnou zkušeností s pedagogickými pracovníky jiných zařízení.

Pro pedagogické pracovníky DD a ŠJ by se mělo stát samozřejmostí studium speciální pedagogiky, ať už oblast problémů výchovně vzdělávacích (poruchy učení – dys, veškeré nápravy v učebním procesu, poruchy chování – jaké a proč,…), etopedie, psychopedie, příp. i tyflopedie, surdopedie – resp. znalost znakové řeči. Otázky z oblasti pracovně právní, znalost zákonů, vše ve vztahu k dětem i dospělým. Arteterapie.

Pro správní zaměstnance by bylo vhodné zařadit novinky pro jejich profese.

Údaje o dětech

 

1.     Určený diagnostický ústav:     DDÚ Brno Hlinky 140

2.     Celkový charakter skladby dětí

[tabulka vynechána]

3.      Věkové složení dětí

[tabulka vynechána]

4.      Ukončení nařízené ústavní výchovy, péče o dospělé svěřence dětského domova

ukončení ÚV: 1 dítě – dovršení plnoletosti

ukončení DP : žádné dítě

5.      Rozvrstvení ve skupinách či rodinných buňkách

[tabulka vynechána]

6.      Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin

[tabulka vynechána]

7.      Rozvrstvení pracovníků vzhledem ke skupinám či rodinným buňkám (počty kvalifikovaných x nekvalifikovaných, služby na skupině či buňce).

I. byt:   1 muž + 3 ženy

II. byt: 1 muž + 2 ženy

III. byt: 3 ženy

IV. byt: 1 muž + 2 ženy

V I. bytě je ženou „navíc“ ředitelka, která má složený úvazek přímé práce se zástupcem a děje se tak právě v tomto bytě.

Všech 12 pedagogických pracovníků se střídá v nepřetržitém provozu u dětí a mládeže v přímé výchovné činnosti i pracích souvisejících s touto činností.

V průběhu roku se objevuje v dětském domově i třináctý vychovatel, který vykrývá zástupy za vychovatele v pracovní neschopnosti, resp. Čerpající řádnou dovolenou.

8.      Nejčastěji řešená pozitiva a negativa pedagogické práce s dětmi našeho domova.

Pozitiva: pomoc a vstřícnost nejen v DD, ale hodnocení i okolím. Zlepšení vzájemných vztahů mezi dětmi. Realizace vlastních zájmů a koníčků vycházejících z mentality dětí. Motivace a úspěšnost ve studiu. Prezentace na veřejnosti. Návštěvy bývalých svěřenců s neformálními besedami o jejich dalším profesním i rodinném životě.

Negativa: kouření, alkohol, krádeže, lhaní, pozitivní testy na drogy, podvody, nedostatečná příprava na vyučování, nedůvěra k vychovatelům (především u dětí dlouhodobě umístěných v DD), útěky.

Mimořádné události.

Mimořádnými událostmi zůstanou pravděpodobně útěky, které bývají zkratovou reakcí na nedodržování vnitřního řádu DD, vytýkání chyb, problémů ve škole. Velmi často jsou reakcí na telefonní rozhovor s osobami odpovědnými za výchovu.

Práce s osobami odpovědnými za výchovu.

Se třetinou osob odpovědných za výchovu má DD aktivní kontakt a spolupráce se odvíjí podle momentální nálady, stadia nemoci, momentálního psychického stavu osob odpovědných za výchovu či řešení problému (jiný při odjezdu dítěte domů, jiný při nutnosti vyřídit jakýkoliv doklad, a úplně jiný při vymáhání ošetřovného).

Další skupinou jsou rodiče, kteří jsou pro různé delikty vyhledáváni policií, dětem telefonují (2 x za rok), slibují „hory, doly“ a nechávají děti v nejistotě.

Poslední skupinou jsou rodiče, kteří se s dětmi nestýkají, kontakt s DD je pouze přes soudy.

Většina rodičů však buduje v dětech mylné představy o ukončení ústavní výchovy, sami však nejsou ochotni a v mnohých případech ani schopni změnit svá negativní jednání nebo řešit otázky nutné k návratu dětí domů.

Chlubíme se.

 • Dětský domov byl vyhodnocen Zlínským krajem za nejlepší Minimální preventivní program;
 • 2 chlapci byli přijati na školy dle svého přání.

9.      Zvláštnosti dětského domova.

V samostatných prostorách arteterapie,  se děti zabývají prací s různými materiály.

Dále je to kreslení a malování na různé povrchy různými technikami a také rukodělná činnost s různými materiály. Výsledkem jsou výrobky nabízené na jarmarcích.

V hobby místnosti nacvičují děti různá vystoupení, ve volných chvílích hrají stolní tenis.

Na pozemku dětského domova máme vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro různé druhy sportů, které je denně využíváno.

Pravidelně přispíváme do městského zpravodaje - Ostrožských listů, regionálních novin, časopisu pro dětské domovy Zámeček.

Pravidelně organizujeme den otevřených dveří DD.

Pracovní aktivity dětského domova

1. Rámcový roční plán aktivit dětského domova mimo běžný rámec týdenních povinností.

 • Uspořádání nadregionálního turnaje ve stolním tenise.
 • Uspořádání nadregionálních lehkoatletických závodů.
 • Uspořádání nadregionálního turnaje v malé kopané chlapců.
 • Uspořádání nadregionálního turnaje ve volejbale dívek.
 • Uspořádání mezinárodních sportovních her dětí a mládeže dětských domovů v lehké atletice, malé kopané a volejbale.
 • Příprava Mikulášské akce.
 • Den otevřených dveří DD.

Aktivní účast:

 • v plaveckých závodech dětských domovů
 • sálová kopaná
 • floorballový turnaj
 • Bojkovická kuličkiáda
 • bowling cup
 • na regionální přehlídce Nejmilejší koncert
 • na celostátní přehlídce Nejmilejší koncert
 • na vánočním jarmarku města Uherský Ostroh
 • na vánočním a velikonočním jarmarku města Uh. Hradiště
 • ve vánočním programu Radia Kiss Publikum
 • závody dračích lodí – Múzy dětem
 • akcích sponzorů či vyhlašovatelů různých soutěží ( C 4 C, Nadace  T. Maxové, Nadace děti-kultura-sport, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Nadační fond manželů Klausových…)
 • akcích knihoven
 • turistických akcích
 • na akcích projektu atd.

Účast na divadelních a filmových představeních, muzikálech.

2. Programová náplň školních prázdnin.

Rekreační pobyt ve Filipově údolí  – 8 dnů -  16 dětí + 3 x 3 vychovatelé.

Léčebný pobyt dětí v DPL Velká Bíteš – enuretici - 5 týdnů – 2 děti

Léčebný pobyt dětí v dětské ozdravovně Mladči – Vojtěchově – 6 dětí

Putovní tábor po dětských domovech – 11 dnů – 4 děti

Letní tábor Křekov –  1 turnus - 8 dětí.

Letní tábor Elseremo – 1 turnus, 8 dětí.

Letní tábor Gól – 1 turnus – 5 dětí

Letní tábor E-ON Soběnov – 1 turnus – 5 dětí

Jazykový kurz Německo – 14 dní – 1 dítě

Jazykový kurz Anglie - 14 dní – 2 děti

Pobyt v Domě na ½ cesty – 3 týdny – 5 dětí

Brigády dětí starších 16-i let – 5 dětí

U přátel a známých:   3 děti

Ve svých rodinách:    7 dětí

3. Významné mimoškolní aktivity dětí.

Obecně prospěšné práce pro město Uherský Ostroh – pravidelný úklid prostředí před „ostrožankou“.

ZUŠ – hra na hudební nástroj.

DDM – zapojení se do jejich akcí – mikuláš, čarodějnice.

Knihovna – zapojení v projektu „pohádkového čtení“.

ZŠ – zapojení v kroužcích  počítačů.

FC Lokomotiva – kopaná přípravky, mladších a starších žáků, dorostenců.

Práce v keramické dílně.

Kresba, malba, práce s kašírovanou hmotou.

Město Uherské Hradiště – prezentace prací dětí na jarmarcích.

 

4. Zapojení dětského domova do rozvojových programů vyhlášených MŠMT nebo odborem školství, mládeže a sportu.

Dětský domov není zapojen do žádného rozvojového programu.

5. Realizace podaných projektů.

Dětský domov podal několik projektů, realizován byl k 13. mezinárodním sportovním hrám dětí a mládeže dětských domovů.

6. Mimořádné pedagogické aktivity pracovníků.

Ředitelka

 • spolupráce se studenty EPI – konzultant a garant závěrečných   prací.
 • konzultant a přednášející vzdělávací společnosti týkající se    rekvalifikací.
 • přednášející PF MU Brno.
 • členka Školwské rady ZŠ a MŠ speciální Uh. Hradiště

Vychovatelka

 • aktivní činnost s dětmi a dospělými v oblasti logopedie.

7. Účast pracovníků školy v občanských aktivitách obce prospěšných pro zařízení aj.

Účast pracovníků na veřejných zasedáních zastupitelstva města = spolupráce, řešení problémů.

8. Spolupráce s různými subjekty, veřejností… a jaká.

Každodenní spolupráce se děje s MŠ křesťanská UO,  ZŠ UO, ZŠ a MŠ Palackého nám. UH, SSŠ Mesit, o.p.s. UH, SOŠ  J. z Poděbrad UH, SOU a OU UB,  a příslušné školní jídelny – důvodem je návštěva dětí DD uvedených škol a jídelen., TSVŠ KM + DM.

Dále MěÚ UO, MěÚ UH, Policie ČR obv. odd. UO,  ZUŠ UO + UH, DDM UO + UH + St. Město + Veselí nad Moravou, ZŠ a MŠ speciální UH,  SOŠ Mojmír UH, KÚ Zlínského kraje OŠMS Zlín, Pedagogická centra, PPP UH, SVP Help UH, Charita UH, DDÚ Brno, DÚM Brno – spolupráce dle potřeby dětského domova.

Velmi dobrá spolupráce je s pracovníky ICM UH, Knihovny BBB, C 4 C, Nadace T. Maxové, VDV Olgy Havlové, Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, Múzy dětem, Radio Kiss Publikum, bratry Chabičovskými.

Pro dětský domov je také nutností spolupracovat s pediatrem, odbornými lékaři – ORL, oční, kožní, kardiologie, endokrinologie, urologie, gynekologie, psychiatrie, stomatologie, ortodoncie, KHES - pracoviště UH. Spolupráce je dána péčí o zdravotní stav dětí. Problémem je, že většina lékařů má své ordinace v Uh. Hradišti a ve Zlíně.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Státní kontrola ČŠI, Olomoucký inspektorát, čj. ČŠI-27/07-15-8, ve dnech 25. – 27. června 2007.

Další kontroly a prověrky

 • Veřejnoprávní kontrola na místě č. 168/2007/KŘ, ve dnech 28.3. – 18.5.2007;
 • Prověrka státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Uh. Hradišti, dne 15. 09. 2006, povolování pobytu dětí mimo dětský domov; kontrola osobní dokumentace nově přijatých dětí a dodržování právních předpisů při ukončování pobytu dítěte v zařízení.
 • Prověrka státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Uh. Hradišti, dne 26. 11. 2006, kontrola osobní dokumentace nově přijatých; práva a povinnosti ředitele zařízení; programy rozvoje osobnosti.
 • Prověrka státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Uh. Hradišti, dne 16. 03. 2007, kontrola osobní dokumentace nově přijatých dětí; kontrola náležitostí vnitřního řádu; kontrola dodržování ustanovení §20/li) zákona č. 109/2002 Sb.; dodržování povinnosti ředitele zařízení při ukončování pobytu dětí v zařízení.
 • Prověrka státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Uh. Hradišti, dne 27. 06. 2007, kontrola splnění příkazu uloženého při poslední prověrce; kontrola osobní dokumentace nově přijatých dětí; pravidla dětské spolusprávy; dodržování povinnosti ředitele zařízení při ukončování pobytu dětí v zařízení.
 • Prověrka státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Uh. Hradišti, dne 24. 08. 2007, kontrola osobní dokumentace nově přijatých dětí; povolování pobytu dětí mimo zařízení; dodržování povinností ředitele zařízení při ukončování pobytu dětí v zařízení; kontrola splnění příkazu uloženého při poslední prověrce.

Závěr výroční zprávy

Práce s dětmi ve školním roce 2005/2006 byla založena na většině smysluplných volnočasových aktivitách, na získávání přehledu a možností, které děti v této oblasti mají. Přestože nabídka je velká, děti zkusí a raději od pravidelné práce odcházejí a chtějí se věnovat nahodilé činnosti. Je nutné pokračovat v cílevědomém působení na všechny děti, aby byly v průběhu roku zapojeny do pravidelných zájmových činností, což také klade nároky na přípravu výchovně vzdělávacího plánu jednotlivých pedagogických pracovníků. Dát dětem možnost prezentace, aby byly také oceněny výsledky jejich práce.

Nejdůležitější body pro nový školní rok je:

 • postupné snižování výše uvedených negativ a postupné  přepracování v pozitiva. Vzhledem k neustálému příchodu a odchodu dětí do DD se koloběh řešených negativ i pozitiv nemění.
 • upevnění hygienických návyků, sebeobsluky, pořádku.
 • pravidelná a zároveň kontrolovaná činnost dětí v rámci volnočasových aktivit.
 • realizace zahrady DD a solárního systému
 • zařazení nových studentů a učňů do nových kolektivů, zařazení dětí do života po ukončení pobytu v DD.
 • hladký přechod dětí z předpěstounské do pěstounské péče.

Dětský domov obdržel dne 4. 5. 2007 ocenění za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2005/2006 od hejtmana ZK Libora Lukáše.

Datum zpracování zprávy: 1. 9. 2007

Datum projednání na pedagogické radě pracovníků školského zařízení: 10. 9. 2009

Razítko a podpis ředitele školského zařízení: