Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Telefonní čísla

+420 572591210

+420 572591230

 

Ředitelka Mgr. Jana Frühaufová, MBA

+420 773591210

Zástupce Bc. Radek Hnilička

+420 773591230

Sociální pracovnice Bc. Jana Nejezchlebová, DiS.

+420 734680472

Vychovatelé

+420 731236339

Elektronická pošta

dduhostroh@centrum.cz

ddzastupce@centrum.cz

dducetni@centrum.cz

ddsocialni@centrum.cz

dduo.byt1@centrum.cz

dduo.byt2@centrum.cz

dduo.byt3@centrum.cz

dduo.byt4@centrum.cz

Datová schránka

ID v73qjp4

Výroční zpráva Dětského domova Uherský Ostroh za školní rok 2004-2005

Výroční zpráva Dětského domova Uherský Ostroh za školní rok 2004-2005

Výroční zpráva Dětského domova Uherský Ostroh za školní rok 2004 - 2005 

Předkládá: Mgr. Jana Frühaufová, ředitelka DD

V souladu s ustanovením § 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, předkládá Dětský domov Uherský Ostroh výroční zprávu:

Obsah

Charakteristika školského zařízení

Údaje o pracovnících školského zařízení

Údaje o svěřencích

Další aktivity dětského domova

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Závěr výroční zprávy

Charakteristika školského zařízení

1.      Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště

Dětský domov Uherský Ostroh

Sokolovská 620

PSČ 687 24

2.      Zřizovatel, adresa zřizovatele

Zlínský kraj

tř. T. Bati 3792

Zlín

PSČ 760 01

3.      Forma hospodaření: příspěvková organizace

IČO: 60371811

IZO: 060371811

4.      Jméno ředitele školského zařízení:

Mgr. Jana Frühaufová

datum jmenování a potvrzení ve funkci:

1. září 2000

statutární zástupce ředitele:

Petr Hybler

5.      Datum zřízení ( založení ) školského zařízení: 1948

kontakt na školu: tel.:        572591210, 572591230

fax: --

web:     www.dduhostroh.cz

e-mail: dduhostroh@uhedu.cz

6.      Datum zařazení do sítě: 1. 9. 1996

poslední rozhodnutí o zařazení: 1. 1. 2002,

č.j.  26 185/01-21

ze dne 11. 1. 2002

7.      Součásti školského zařízení dle Rozhodnutí o zařazení do sítě, vč. IČO, IZO a jejich kapacity

Školní jídelna

IZO:  150 007 078 

kapacita: 45 jídel

Údaje o pracovnících školského zařízení

1.      Údaje o odborných pracovnících.

[tabulka vynechána]

2.      Pracovníci včetně nepedagogických ve školním roce 2003/2004

(u pedagogů důchodového věku vyznačte D vedle funkce, u absolventů uveďte A vedle funkce)

[tabulka vynechána]

3.    Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje

(věková struktura pracovníků, odchody pedagogických pracovníků, celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagog. pracovníků).

Vychovatel X. ukončil pracovní poměr v DD dne 30. 09. 2005, vychovatelka Y. ukončila pracovní poměr v DD dne 28. 02. 2005, vychovatelka 6. odešla k 30. 06. 2005 do starobního důchodu. Rekonstrukcí budovy DD se zvýšila kapacita bytů ze tří na 4, bylo proto nutné v měsíci lednu 2005 přijat nové pracovníky. Tito jsou uvedeni pod čísly 9.- 14. a dále 20.

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 39,25 roků. Tato hranice se snižuje postupným odchodem pracovníků do starobního důchodu a nástupem nových, mladých pracovníků. Je nutná specializovanost ze strany pedagogických pracovníků (kreativita, odbornost, odstup,…).

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou absolventy středních pedagogických škol nebo jiných středních škol se zaměřením na děti, případně  absolvovali doplňková pedagogická studia. Zástupce ředitelky dokončil 4 semestrové studium speciální pedagogiky v rámci CŽV. Další vychovatelka využívá doškolování v oblasti speciální pedagogiky na FF MU Brno. Což již je i pro ostatní vychovatele nutností pro výkon práce vychovatele v DD. Nově přijatá vychovatelka končí VŠ bakalářské studium sppg na MU v Brně. Ředitelka je absolventkou specializačního studia vychovatelství + TV a rozšiřujícího studia speciální pedagogiky - psychopedie (nutné pro případné zařazení postižených dětí s ústavní výchovou do DD), v současné době si rozšiřuje vzdělání v oblasti etopedie na PF UK Praha. Jedna vychovatelka absolvovala II. ročník A3V při UP Olomouc.

Dle zákona 561/2004Sb., resp. 563/2004Sb., je absolutorium speciální pedagogiky podmínkou pro práci vychovatele v dětském domově.

4.    Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školského zařízení

- výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pracovníci zúčastnili, počet účastníků

Pracovníci využívají především bezplatných nabídek vzdělávacích institucí akreditovaných MŠMT a krajských pedagogických center.

Ředitelka:

 • Podpora humanizace sociálního klimatu na školách a školských zařízení (5 seminářů)
 • Právní aspekty činnosti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • Ředitelské paragrafy
 • Dítě v krizi
 • Funkční studium I.
 • Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti
 • Úvodní modul školení poučených uživatelů ICT
 • Tvorba webových stránek

Zástupce ředitelky:

 • Specializační studium speciální pedagogiky – 4 semestrové (etopedie, psychopedie)
 • Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti
 • Úvodní modul školení poučených uživatelů ICT
 • Tvorba webových stránek

Vychovatelé:

 • seminář: seminář PP - 2x
 • seminář: neukázněný a neprospívající žák -1x
 • seminář: doteková terapie – 1x
 • seminář: Dítě v krizi – 4x

- vzniklá potřeba DVPP a ostatních pracovníků:

Více seminářů dlouhodobých (alespoň 100 hod), kde se podaří vyzkoušet si teoretické i praktické znalosti, s výměnou zkušeností s pedagogickými pracovníky jiných zařízení.

Pro pedagogické pracovníky DD by se mělo stát samozřejmostí studium speciální pedagogiky, ať už oblast problémů výchovně vzdělávacích (poruchy učení – dys, veškeré nápravy v učebním procesu, poruchy chování – jaké a proč,…), etopedie, psychopedie, příp. i tyflopedie, surdopedie – resp. znalost znakové řeči. Otázky z oblasti pracovně právní, znalost zákonů, vše ve vztahu k dětem i dospělým. Arteterapie.

Pro správní zaměstnance by bylo vhodné zařadit novinky pro jejich profese. 

 Údaje o dětech

1.     Určený diagnostický ústav:     DDÚ Brno Hlinky 140

2.     Celkový charakter skladby dětí

[tabulka vynechána]

3.      Věkové složení dětí

[tabulka vynechána]

4.      Ukončení nařízené ústavní výchovy, péče o dospělé svěřence dětského domova

ukončení ÚV: k 20. 06. 2005 – ukončení profesní přípravy (ÚV prodoužena o 1 rok + 3 měsíce DP) - odchod do rodiny svého přítele

k 27. 06. 2005 – ukončení profesní přípravy (11 měsíců DP) -  odchod do rodiny svého přítele

5.      Rozvrstvení ve skupinách či rodinných buňkách

[tabulka vynechána]

6.      Návštěva škol, umístění sourozeneckých skupin

[tabulka vynechána]

7.  Rozvrstvení pracovníků vzhledem ke skupinám či rodinným buňkám (počty kvalifikovaných x nekvalifikovaných, služby na skupině či buňce).

I. byt:   1 muž + 3 ženy

II. byt: 1 muž + 2 ženy

III. byt: 3 ženy

IV. byt: 1 muž + 2 ženy

V I. bytě je ženou „navíc“ ředitelka, která má složený úvazek přímé práce se zástupcem a děje se tak právě v tomto bytě.

Všech 12 pedagogických pracovníků se střídá v nepřetržitém provozu u dětí a mládeže v přímé výchovné činnosti i pracích souvisejících s touto činností.

V průběhu roku se objevuje v dětském domově i třináctý vychovatel, který vykrývá zástupy za vychovatele v pracovní neschopnosti, resp. Čerpající řádnou dovolenou.

8.      Nejčastěji řešená pozitiva a negativa pedagogické práce s dětmi našeho domova.

Pozitiva: pomoc a vstřícnost nejen v DD, ale hodnocení i okolím. Zlepšení vzájemných vztahů mezi dětmi. Realizace vlastních zájmů a koníčků vycházejících z mentality dětí. Motivace a úspěšnost ve studiu. Prezentace na veřejnosti. Návštěvy bývalých svěřenců s neformálními besedami o jejich dalším profesním i rodinném životě.

Negativa: kouření, alkohol, krádeže, lhaní, pozitivní testy na drogy, podvody, nedostatečná příprava na vyučování, nedůvěra k vychovatelům (především

u dětí dlouhodobě umístěných v DD), útěky.

Mimořádné události.

Mimořádnými událostmi zůstanou pravděpodobně útěky, které bývají zkratovou reakcí na nedodržování vnitřního řádu DD, vytýkání chyb, problémů ve škole. Velmi často jsou reakcí na telefonní rozhovor s osobami odpovědnými za výchovu.

Práce s osobami odpovědnými za výchovu.

Se třetinou osob odpovědných za výchovu má DD aktivní kontakt a spolupráce se odvíjí podle momentální nálady, stadia nemoci, momentálního psychického stavu osob odpovědných za výchovu či řešení problému (jiný při odjezdu dítěte domů, jiný při nutnosti vyřídit jakýkoliv doklad, a úplně jiný při vymáhání ošetřovného).

Další skupinou jsou rodiče, kteří jsou pro různé delikty vyhledáváni policií, dětem telefonují (2 x za rok), slibují „hory, doly“ a nechávají děti v nejistotě.

Poslední skupinou jsou rodiče, kteří se s dětmi nestýkají, kontakt s DD je pouze přes soudy.

Většina rodičů však buduje v dětech mylné představy o ukončení ústavní výchovy, sami však nejsou ochotni a v mnohých případech ani schopni změnit svá negativní jednání nebo řešit otázky nutné k návratu dětí domů.

9.  Zvláštnosti dětského domova.

Po dokončení rekonstrukce a nástavby budovy dětského domova jsou vybudovány samostatné prostory arteterapie,  se děti zabývají prací s různými materiály. Při této činnosti využíváme především keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem. Dále je to kreslení a malování na různé povrchy různými technikami a také práce s různými materiály.

Dále je vybudována hobby místnost, která byla využívána v oblasti prevence špatného držení těla – děti zde cvičily na rehabilitačních míčích za zvuků dětské hudby a výsledkem byla pódiová vystoupení.

Na pozemku dětského domova máme vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro různé druhy sportů.

Pravidelně přispíváme do městského zpravodaje - Ostrožských listů, regionálních novin.

Pravidelně organizujeme den otevřených dveří DD.

Účast v akci „Stavba roku 2004“.

DD nevlastní osobní automobil a je nucen veškeré převozy dětí řešit prostřednictvím ČD a ČSAD, což je v případě jakéhokoliv vyšetření

u odborných lékařů (v Uh. Ostrohu mimo pediatra v dopoledních hodinách a stomatologa jiný odborník není) v Uh. Hradišti, resp. ve Zlíně. V případě řešení různých problémů chování či vzdělávání ve školách, které děti navštěvují, musí vychovatel objíždět hromadnou dopravou, a to vede k velkým časovým ztrátám (Uh. Hradiště, Uh. Brod, Kroměříž).

Pracovní aktivity dětského domova

1. Rámcový roční plán aktivit dětského domova mimo běžný rámec týdenních povinností.

Uspořádání nadregionálních lehkoatletických závodů.

Uspořádání nadregionálního turnaje v malé kopané chlapců.

Uspořádání nadregionálního turnaje ve volejbale dívek.

Uspořádání koncertu Františka Nedvěda.

Příprava Mikulášské akce.

Den otevřených dveří DD.

Vlastní prezentace na výstavě „30 dnů pro neziskový sektor“.

Vystoupení ve vánočním pořadu ve SD UH pro Spec. školu pro žáky s více vadami.

Vystoupení na vernisáži výstavy v kině Hvězda pro Spec. školu pro žáky s více vadami.

Aktivní účast: 

 • v plaveckých závodech dětských domovů
 • tenis pro děti z dětských domovů
 • floorballový turnaj
 • Bojkovické UFO
 • na regionální přehlídce Nejmilejší koncert
 • na vánočním a velikonočním jarmarku města Uh. Hradiště
 • v projektu „život rozkvétá ve tvých rukou“ – jarmark pro šikovné ručičky
 • ve výtvarné soutěži „střecha Bramac“
 • v aukci pro Thajsko výtvarnými díly
 • čarodějnický jarmark Praha (Barevný svět dětí)
 • akcích sponzorů či vyhlašovatelů různých soutěží ( Nadace T. Maxové, Nadace děti-kultura-sport, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Nadační fond manželů Klausových…)
 • akcích knihoven
 • turistických akcích (Lískovec, Rajnochovice, Křekov).

Účast na divadelních a filmových představeních, muzikálech.   

2. Programová náplň školních prázdnin.

Rekreační pobyt na Ranči Rovná  – 10 dnů -  17 dětí + 3 x 3 vychovatelé.

Léčebné pobyty dětí v DPL Velká Bíteš – enuretici - 4 týdny – 2 děti.

Putovní tábor po dětských domovech – 18 dnů – 6 dětí

Letní tábor Křekov –  2 týdny v různých termínech - 20 dětí.

Letní tábor Elseremo – 3 týdny – 6 dětí.

Šumava – pobyt k získání řidičského průkazu - 15 dnů – 1 dítě.

Akce sponzorů Praha – 2 dny – 2 dětí + 2 vychovatelé.

U přátel a známých:   5 dětí

Ve svých rodinách:   10 dětí

3. Významné mimoškolní aktivity dětí.

Obecně prospěšné práce pro město Uherský Ostroh – hrabání trávy, úklid veřejných ploch.

ZUŠ – hra na hudební nástroj.

DDM – zapojení se do jejich akcí – mikuláš, čarodějnice, noční čtení.

ZŠ – zapojení v kroužcích počítačů.

FC Lokomotiva – kopaná přípravky, mladších a starších žáků, dorostenců.

Práce v keramické dílně.

Kresba, malba, práce s kašírovanou hmotou (ocenění Nadací T. Maxové).

Město Uherské Hradiště – prezentace prací dětí na jarmarcích.

4. Zapojení dětského domova do rozvojových programů vyhlášených MŠMT nebo odborem školství, mládeže a sportu.

Dětský domov není zapojen do žádného rozvojového programu.

5. Realizace podaných projektů.

Dětský domov podal 7 projektů, z nichž 5 je realizováno –

 1. život rozkvétá ve tvých rukou – Nadace TM
 2. duhová dílna - ČEZ
 3. program cykloturistiky – Nadace D – K - S
 4. počítače pro DD – Charta 77 (Nadace ČSP)
 5. startovné do života – Nadační fond manželů L. a V. Klausových

a 2 realizovány nejsou –

 1. duhové auto – ČEZ
 2. podpora letních prázdnin – Nadace D – K – S

6.      Mimořádné pedagogické aktivity pracovníků.

Ředitelka

 • spolupráce se studenty EPI – konzultant a garant závěrečných   prací.
 • konzultant a přednášející vzdělávací společnosti týkající se    rekvalifikací.
 • přednášející PF MU Brno.

Vychovatelka

 • aktivní činnost s dětmi a dospělými v oblasti logopedie.

7.    Účast pracovníků školy v občanských aktivitách obce prospěšných pro zařízení aj.

Účast pracovníků na veřejných zasedáních zastupitelstva města = spolupráce, řešení problémů.

8.    Spolupráce s různými subjekty, veřejností… a jaká.

Každodenní spolupráce se děje s MŠ křesťanská UO,  ZŠ UO, GYMNÁZIUM UH, SSŠ Mesit UH, SOŠ a SOU J. z Poděbrad UH, SOU a OU UB, SŠ obchodu a služeb UH a příslušné školní jídelny – důvodem je návštěva dětí DD uvedených škol a jídelen.

Dále MěÚ UO, MěÚ UH, Policie ČR obv. odd. UO, ZUŠ UO + UH, DDM UO + UH + St. Město, Spec. školy pro žáky s více vadami UH, SOŠ Mojmír UH, KÚ Zlínského kraje OŠMS Zlín, Pedagogická centra, PPP UH, SVP Help UH, Charita UH, DDÚ Brno, DÚM Brno – spolupráce dle potřeby dětského domova.

Velmi dobrá spolupráce je s pracovníky Profitness, KUFRu, ICM UH, Knihovny BBB, Nadace T. Maxové, VDV Olgy Havlové, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, Unicef, TIME 4 SHIRING, Radio Kiss Publikum, bratři Chabičovští.

Pro dětský domov je také nutností spolupracovat s pediatrem, odbornými lékaři – ORL, oční, kožní, kardiologie, endokrinologie, urologie, gynekologie, psychiatrie, stomatologie, ortodoncie, KHES - pracoviště UH. Spolupráce je dána péčí o zdravotní stav dětí. Problémem je, že většina lékařů má své ordinace v Uh. Hradišti a ve Zlíně, což je pro DD bez automobilu celodenní časová záležitost. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2004/05 byla v dětském domově provedena státní kontrola dodržování právních předpisů ve smyslu ustanovení §174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve dnech 21.- 24. 2. 2005.

Kontrolní zjištění:

porušení ustanovení závazných právních předpisů bylo zjištěno v následujících bodech:

 • organizace porušila ustanovení § 20 odst. 1písm.o), p)zákona. 109/2002 Sb.
 • organizace porušila ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 334/2003 Sb.
 • organizace porušila ustanovení § 4 odst. 1 ve smyslu 2. části vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Dětský domov uvedené nedostatky v zákonné lhůtě odstranil.

Ve dnech 10.- 12. 5. 2005 byla ČŠI Zlínským inspektorátem provedena státní kontrola dodržování právních předpisů a veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu prováděná ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., podle zákona č 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další kontroly

 • Kontrola KHS ZK dne 2. 2. 2005, dodržování zákona č. 258/2000Sb.
 • Kontrola KÚ ZK OŠMS dne 18. 2. 2005, kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Kontrola VZP UH dne 9. 3. 2005, kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

Závěr výroční zprávy 

Práce s dětmi ve školním roce 2004/2005 byla založena na většině smysluplných volnočasových aktivit, na získávání přehledu a možností, které děti v této oblasti mají. Přestože nabídka je velká, děti zkusí a raději od pravidelné práce odcházejí

a chtějí se věnovat nahodilé činnosti. Je nutné pokračovat v cílevědomém působení na všechny děti, aby byly v průběhu roku zapojeny do pravidelných zájmových činností, což také klade nároky na přípravu výchovně vzdělávacího plánu jednotlivých pedagogických pracovníků. Dát dětem možnost prezentace, aby byly také oceněny výsledky jejich práce.

Práce byla ztížena dokončením realizace rekonstrukce a nástavby budovy dětského domova a přestěhováním se zpět do nových prostor.

Jedním z nejdůležitějších bodů pro nový školní rok je:

 • postupné snižování výše uvedených negativ a postupné přepracování v pozitiva. Vzhledem k neustálému příchodu a odchodu dětí do DD se koloběh řešených negativ i pozitiv nemění.
 • upevnění hygienických návyků, sebeobsluky, pořádku.
 • pravidelná a zároveň kontrolovaná činnost dětí v rámci volnočasových aktivit.
 • dokončení realizace zahrady DD
 • zařazení nových studentů a učňů do nových kolektivů, zdárně vykonaná maturita, zařazení dětí do života po ukončení pobytu v DD.
 • hladký přechod dětí z předpěstounské do pěstounské péče.

Datum zpracování zprávy: 29. 8. 2005

Datum projednání na pedagogické radě pracovníků školského zařízení: 21. 9. 2005

Razítko a podpis ředitele školského zařízení: